Съобщение до Ненко Ненчев и Елена Желева

Община Айтос съобщава на Ненко Бориславов Ненчев и Елена Петрова Желева от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 21/22.12.2021 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.146.3 (бивш № 146003), м. „Могилата“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ І-3, масив 146, землище на гр. Айтос с отреждане „за смесена обществено-обслужваща производствено-складова зона” - зона Соп.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.