Съобщение до Нури Ходжа Ахмедов

ДО

НУРИ ХОДЖА АХМЕДОВ

С. ЧЕРНА МОГИЛА

ОБЩИНА АЙТОС

 

 

На основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.36 от ЗОСИ Ви изпращам копие от решение №1/14.08.2019г. на комисията, определена със Заповед № РД-08-15/10.01.2019г. на Кмета на Община Айтос за определяне размера на обезщетенията при предоставяне право на преминаване от ПИ №069027, собственост на Хабибе Халил Кьосе от с.Черна могила, до обществен път.

Настоящото писмо считайте за уведомление за започнато производство по издаване на индивидуален административен акт по чл.36, ал.3 от ЗОСИ.

Предоставям Ви възможност в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да изразите писмено становище.

Документите по преписката могат да бъдат разгледани в ст.26 на Община Айтос.

Тел за контакти: 0558/25781