Съобщение до „Пегасус-АП” ЕООД

     Община Айтос съобщава на „Пегасус-АП” ЕООД  с административен адрес: с. Пирне, община Айтос, че със заповед № РД-08-157/11.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-314, кв. 25 по плана на с. Пирне, община Айтос. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІХ-314 и Х-149 е свързано. Показателите на застрояване на УПИ ІХ-314 са:

          - Кинт – 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

           Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.