Съобщение до Пенка Станкова

Община Айтос съобщава на Пенка Илиева Станкова от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-171/15.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4335, кв. 72 по плана на гр. Айтос. Регулационната линия между УПИ ХІІІ-4335 и УПИ ХІV-4334 минава по съществуващата имотна граница между имоти № 4335 и № 4334.  Новопредвиденото застрояване между УПИ ХІІІ-4335 и УПИ ХІІ-4336 с височина до 10 м е свързано в източната  част.  Показателите на застрояване на УПИ ХVІІ-4206 са:

      - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.