Съобщение до Събка Димитрова, Христина Колева, Стоянка Сярова и Михаил Вълков

Община Айтос съобщава на Събка Тодорова Димитрова, Христина Богданова Колева, Стоянка Господинова Сярова от гр. Айтос и на Михаил Вълков Вълков от гр. Бургас, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №12/09.10.2020 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3314, УПИ V-3312, УПИ VІІІ-3312, УПИ ІХ-3312,3313 и УПИ ХІІІ-3319,3320, кв. 164 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на вътрешните регулационни линии между УПИ ІV-3314, УПИ V-3312, УПИ VІІІ-3312, УПИ ІХ-3312,3313 и УПИ ХІІІ-3319,3320, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 3312, ПИ № 3313, ПИ № 3314 и ПИ № 3320. УПИ ІХ се отрежда за имот № 3313. Новопредвиденото застрояване между УПИ VІІІ-3312 и ІХ-3313 е свързано. Застрояването между УПИ VІ-3311 и V-3312 също е свързано.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.