Съобщение до Селвет Юсмен Махмуд

Община Айтос съобщава на Селвет Юсмен Махмуд от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-574/29.10.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти № 452 и 453, м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ХLVIІ-452,453, кв. 18 с отреждане „за рекреационни дейности” - зона Ов.

      Показателите на застрояването на новообразувания УПИ ХLVIІ-452,453, кв. 18 са:

- К инт = 0,8; К плътн. < 40%, мин. озел. > 50 %, височина на основното застрояване  до 7 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.