Съобщение до Силвана Христова Николова и Пламен Христов Димитров

         Община Айтос съобщава Силвана Христова Николова и Пламен Христов Димитров от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №18/09.11.2020 г. на ОЕСУТ  е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1111, кв. 27 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ ІV-1111 и съседните УПИ ІІІ-1112 и УПИ V-1110 в кв. 27 по плана на гр. Айтос, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 1111 и съседните ПИ № 1112 и ПИ № 1110. Новопредвиденото застрояване в УПИ ІV-1111 с височина до 10 м е свободно стоящо.

          Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.