Съобщение до Силвана Христова Николова и Пламен Христов Димитров

     Община Айтос съобщава на Силвана Христова Николова и Пламен Христов Димитров от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-275/12.04.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1111, кв. 27 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ ІV-1111 и съседните УПИ ІІІ-1112 и УПИ V-1110 в кв. 27 по плана на гр. Айтос, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 1111 и съседните ПИ № 1112 и ПИ № 1110. Новопредвиденото застрояване в УПИ ІV-1111 с височина до 10 м е свободно стоящо.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.