Съобщение до Стойка Георгиева

Община Айтос съобщава на Стойка Тодорова Георгиева с постоянен адрес гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 14/05.11.2021 г. на ОЕСУТ  е прието изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-129, кв. 38 по плана на с. Съдиево, община Айтос. УПИ ІІ-129 се разделя и се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ ІІ-129 и УПИ ХІІІ-129, които запазват отреждането си „за жилищно строителство”. Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ІІ-129 и ХІІІ-129 е свободно стоящо. Показателите на застрояване на УПИ ІІ-129 и ХІІІ-129 са:

         - К инт - 1,2; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 40%, височина на основното застрояване -  до 10м.           

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.