Съобщение до Стоянка Господинова Сярова и Събка Тодорова Димитрова

Община Айтос съобщава на Стоянка Господинова Сярова и Събка Тодорова Димитрова от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-231/24.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3314, УПИ V-3312, УПИ VІІІ-3312, УПИ ІХ-3312,3313 и УПИ ХІІІ-3319,3320, кв. 164 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на вътрешните регулационни линии между УПИ ІV-3314, УПИ V-3312, УПИ VІІІ-3312, УПИ ІХ-3312,3313 и УПИ ХІІІ-3319,3320, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 3312, ПИ № 3313, ПИ № 3314 и ПИ № 3320. УПИ ІХ се отрежда за имот № 3313. Новопредвиденото застрояване между УПИ VІІІ-3312 и ІХ-3313 е свързано. Запазва се свързаното застрояване между УПИ VІ-3311 и V-3312.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.