Съобщение до Ваня Кунева Брейн

Община Айтос съобщава на Ваня Кунева Брейн от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-633/29.11.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-8, УПИ ІХ-8 и УПИ Х-8, кв. 11 по плана на с. Раклиново, община Айтос. Променя се местоположението на северната и западната регулационни линии на УПИ VІІ-8, УПИ ІХ-8 и УПИ Х-8 от една страна и съседните УПИ ІІ-5,6, УПИ ІІІ-6, УПИ ІV-6,7, УПИ VІ-7 и УПИ ХІ-9, които минават по съществуващите на място имотни граници между имот № 8 и съседните имоти № 5,6,7 и 9. УПИ ІХ-8 се разделя на две части и се заличава. Източната част на УПИ ІХ-8 се придава към УПИ VІІ-8, а западната част – към УПИ Х-8. Образуват се два нови самостоятелни УПИ: УПИ VІІ-8 и УПИ Х-8, които запазват отреждането си – „за жилищни нужди”. Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ VІІ-8 и УПИ Х-8 е свободно стоящо, а показателите на застрояване са:

     - К инт - до 1,2; К плътн. - до 60%, мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването -  до 10м .  

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.