Съобщение до Веселин Драгнев, Радостин Кръстев и Иван Кръстев

           Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос,  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с  идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІІ-34, масив 490, м. „Кара Пелит“,  землище на гр. Айтос с отреждане „за производствено-складови дейности и производство на възобновяема енергия” – зона“ Соп“.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.