Съобщение до всички собственици/ползватели на рибностопанските обекти

Община Айтос уведомява всички собственици/ползватели на рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите на територията на община Айтос:

С цел създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се видове риби и други водни организми през предстоящия период на забрана за улов на риба и други водни организми в периода на тяхното размножаване, в съотвествие с чл.32, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите(ЗРА), във водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2, е необходимо да бъде поддържан оптимален наличен воден обем.

            На основание чл.44в от ЗРА и във връзка с писмо с изх.№ 06-00-12/07.04.2020г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, собствениците и наемателите (концесионерите) на водни обекти са длъжни да поддържат оптимално ниво на водата при провеждане на мероприятия по контролирано изпускане на води с цел опазване на хвърления хайвер на размножаващите се рибни популации.