Съобщение до Юмихан Мустафа и Стоян Ангелов

Община Айтос съобщава на Юмихан  Мустафа и Стоян Ангелов от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-896/21.12.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 204а по плана на гр. Айтос. УПИ І се разделя и се образуват два нови самостоятелни УПИ: УПИ І, който запазва предназначението си „за училище“ и УПИ ІІ, който се отрежда за поземлен имот № 170 с предназначение „за жилищни нужди“. Предвиденото застрояване в новообразувания УПИ ІІ-170 е свободно стоящо, с показатели на застрояване за зона „Жс“: Кинт - до 2; плътност на застрояване < 70%; мин. озеленяване > 30%, височина на застрояването – до 15 м.    

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.