СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на вилна сграда в имоти № 452 и № 453,  местност „Слънчева лъка", землище гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Наджие Хасан

Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР“, ул. „Цар Освободител” № 3, в срок 14 дни от  датата на публикуване на настоящото съобщение.

22. 07.2019г. до 05. 08 .2019г.  

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62