Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Община Айтос, обявява до заинтересованите лица и общественост:

„ КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА АЙТОС 2019 - 2022г.“, програмата е на разположение на обществеността в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на  публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и в Портала за обществени консултации.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите  на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №3 или на е-mail: aetos5@abv.bg в срок до 11.01.2020 г.