СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в ПИ № 175009 и 175014, местност „Могилата“ , землище на гр.Айтос, община Айтос“ с възложител „Грийн Парадайз 97“ ООД.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 20.05.2020 г. – 03.06.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  //registers.moew.government.bg/ovos/lot/32881

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62