СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

                                               

"ПУП-ПРЗ за ПИ №70473.19.2 и 70473.19.3 в землището на с. Съдиево, община Айтос, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ и изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства и складова база за разполагане на резервоар за съхранение на газ - пропан- бутан в новообразувания имот” с възложител „Бриг“ ЕООД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 16.10.2020 г. – 30.10.2020 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3.

      Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62