СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с идентификатор 00151.467.5 по КК, на гр.Айтос,  местност „Стамбол Сърта“, община Айтос“ , с възложител ЕТ „ДИВЕКС-2- Георги Георгиев“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.02.2021 г. – 09.03.2021 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:   http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35114

 

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62