СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 „Цех за преработка и разфасовка на птиче месо в УПИ I,  м. 276, местност „Хаджи бекир“ , гр.Айтос, община Айтос“ с възложител „Макстон груп“ ЕООД.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.03.2021 г. – 15.03.2021 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  т линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32764 

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62