СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност “Стопански двор“, община Айтос“ с възложител : ЗКПУ „Чукарка“.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36420

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в интернет страницата на община Айтос и всеки работен ден  от 19.07.2021 г. – 02.08.2021 г. (от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа) в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител”  № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62