СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда                           

Изграждане на складове и офиси в поземлен  имот с идентификатор 00151.422.1 по КК на  гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос, с възложител Васил Захариев.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 23.09.2021 г. – 07.10.2021 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“,            ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62