СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

                                               

Изграждане на площадка търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ в УПИ VI, кв.77по плана на гр. Айтос, община Айтос, с възложител „Еко пречистване“ ЕООД.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 01.10.2021 г. – 15.10.2021 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“,            ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62