СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

         Информация за преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за изменение и разширение на инвестиционно предложение /ИП/: „Предприятие за преработка на плодове – модернизация и разширение в ПИ с идентификатор 00181.481.40 по КК на гр. Айтос, община Айтос /УПИ II - 632 по плана на гр. Айтос, община Айтос / и изграждане на трасе на водопровод за водоснабдяване на имота“ с възложител: „ Ай Ти Агро“ ЕООД

Заинтересованите  лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и /или възражения в срок от 12.04.2022г. - 26.04.2022г. , всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР “,  ул. „Цар Освободител” № 3.

         Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР ”, тел. 0558/2 26 62