СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

            Информация за преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на склад за промишлени стоки с търговска част и офис в ПИ с идентификатор 00151.167.9 по КК на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Юмюгюл Салиева

Заинтересованите  лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и /или възражения в срок от 20.04.2022 г. - 04.05.2022 г. , всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР “,  ул. „Цар Освободител” № 3.

            Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР ”,             тел. 0558/2 26 62