СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на складове за нехранителни стоки в имот с идентификатор 00151.422.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“ с възложител: Ахмед Карамахмуд

Заинтересованите  лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и /или възражения в срок от 27.04.2022 г. - 11.05.2022 г. , всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР “,        ул. „Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР ”, тел. 0558/2 26 62