СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА

Община Айтос осигурява обществен достъп до проект на Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Айтос за периода 2021 – 2028 година.

Проект на документа е разработен на основание чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като битово отопление и автомобилен транспорт. Направено е прогнозно математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2024 г. и 2028 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на Фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Айтос.

За период от един месец от публикуването на настоящата обява (от 11.05.2022 г. до 10.06.2022 г.) всеки, който има препоръки и предложения, отностно проекта на програмата, може да ги изрази писмено на адрес:

гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител“ 3 или на e-mail: [email protected]

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт в Община Айтос, Дирекция „Териториално селищно устройство и регионално развитие“

Тел: 0558/ 2-26-62, моб. тел.: 0897 992 321