СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда                                       

„Изграждане на десет жилищни сгради в  имот с идентификатор 00151.282.8 и девет жилищни сгради в  имот с идентификатор 00151.283.4  по КК на  гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“  с възложител Христо Ангелов.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 10.08.2022 г.–24.08.2022 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“, ул.“Цар Освободител” № 3.

      Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62