СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина с площ 213,083 дка в имоти с идентификатори 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33,  00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46,  00151.157.47, 00151.157.48 по КК на гр.Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“ с възложител: ЗКПУ „Единство“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 19.09.2022 г. – 03.10.2022 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38327  

 

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62