СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 44817.83.4 по КККР на с. Лясково, местност „Юртата“ община Айтос“ с възложител: Румен Боев

Заинтересованите  лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и /или възражения в срок от 21.09.2022 г. - 05.10.2022 г. , всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР “, ул. „Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР ”,             

тел. 0558/2 26 62