СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-13-ЕО/ 30.01.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелни линии 1кV от фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-185 и в УПИ VIII-184 , кв.12 по плана на с.Черноград, община Айтос с мощност по 100 кW до ТП „Черноград 2 “ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община Айтос. с възложител: „Смарт Имплантс“ ЕООД

Дата: 31.01.2023 г.