СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-15-ЕО/ 01.02.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ ПУП –ПП за  трасе на кабелна линия 1кV от  ТП „Дрянковец 1“ в ПИ с идентификатор 23889.123.15 по КК на с.Дрянковец, община Айтос, с възложител: „Електроразпределение  Юг“ ЕАД

Дата: 02.02.2023 г.