СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Обявявам уведомление за инвестиционно предложение  по смисъла на  чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за: „Изграждане на автосервиз с търговска част и офиси в имот 00151.176.11 по КК и КР на гр. Айтос, област Бургас“, с възложител Алиш Алиш.