СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-37-ЕО/ 14.02.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническа инфраструктура – отвеждащ колектор от ЛПСОВ в поземлен имот с идентификатор 81102.19.39 по КК на с. Черноград, община Айтос. с възложител: „ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД

Дата: 16.02.2023 г.