СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 56438.111.12 по КК на с.Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“ с възложител: Петър Койчев .

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и всеки работен ден в периода  20.02.2023 г. – 06.03.2023г. от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62