СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Станимир Хаджиев

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „ Добив от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор № 000174, местност „Акра“, с. Тополица, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от 02.03.2023г. – 16.03.2023г., в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62