СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Решение № БС-17-ПрОС/15.03.2023г.  за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ с идентификатор 56321.109.10 по КК на с. Пещерско, м. „Ташла баир”, община Айтос”, с възложител:  ЗП Димо Чанев