СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на вилно селище в ПИ № 72727.12.30 по КККР на               с. Тополица, м. „Караджта“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД .

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и всеки работен ден в периода  10.04.2023 г. – 24.04.2023г. от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62