СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: „ Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община. Айтос“ и „ Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp“с възложители: „Дънак 83“ ЕООД,  „Дънак “ ЕООД, „Соелпи“ ЕООД

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 23.05.2023 - 07.06.2023 г. в сградата на Община Айтос ,   ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62