СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Реконструкция, обновяване и разширение на зоопарк Айтос, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в интернет страница на община Айтос, както и всеки работен ден в периода 02.08.2023г. – 16.08.2023г. в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62