СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“,  община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в интернет страницата на община Айтос и всеки работен ден  от 23.05.2024 г. – 06.06.2024  г. (от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа) в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител”  № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62