Съобщение до заинтерисованите лица и общественост

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в периода от 06.11.2020 г. – 20.11.2020 г. в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62