Съобщение за обществено обсъждане МИГ-Айтос

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Дата на откриване:              28.04.2021 г.

Дата на приключване:         08.05.2021  г., 17:00 ч.

Сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ-Айтос, финансирана по Споразумение № РД50-146/ г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Предложените промените се отнасят до увеличение на бюджета на СВОМР със 799 000 лв. за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и със 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Промените са свързани с одобреното от Правителството на Република България единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с което се предоставя възможност за допълнително финансира на СВОМР на МИГ .

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

С оглед спазване на въведените противоепидемични COVID-19 мерки, общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в периода от 28.04.2021г. до 17:00 часа на 08.05.2021г.(включително).

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат на електронната поща на МИГ-Айтос:  [email protected]

Предложенията и коментарите следва да съдържат подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или в офиса на Сдружението на адрес: гр. Айтос, ул. Васил Левски № 2.

 

С предложението за промени, неговата допустимост, обосновка и мотиви, може да се запознаете в приложения документ.