Съобщение за обявяване на скица с виза за проектиране за УПИ III-92 кв. 165 по плана на гр. Айтос