Съобщение: на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона на водите