Съобщение от 05.09.2019 г.: Доклад от проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Айтос за мандат 2020-2023 г.

Д О К Л А Д

От Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г., избрана с реш. № 664/ 24.04.2019 г., протокол №44 на Общински съвет Айтос

 

Относно: Проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Айтос за мандат 2020-2023 г.

 

            На 04.09.2019 г. (сряда) от 17:30 часа се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г., избрана с решение № 664/ 24.04.2019 г., протокол №44 на Общински съвет Айтос.  

            На заседанието присъстваха Стоян Стоянов, Андрей Андреев, Ружди Хасан. Заседанието откри и води г-н Стоянов.

         Съобразявайки се с разпоредбата на чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт, комисията се събра с цел провеждане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Айтос.

            Председателят на комисията откри заседанието представяйки членовете на комисията и запознавайки присъстващите кандидати с начина на протичане на самото изслушване. Уточнено бе, че изслушването ще се проведе по азбучен ред на явилите се кандидати, както следва: 1. Валентина Г. Анастасова; 2. Гюлюмсер К. Ахмед; 3. Дженка Д. Неделчева; 4. Димитрина И. Арнаудова; 5. Емилия Х. Захариева; 6. Ивелина Д. Костадинова; 7. Мая Д. Георгиева; 8. Недялко Д. Стоянов; 9. Николай Х. Димитров; 10. Нина Т. Алексиева; 11. Пенка К. Димитрова; 12. Петя Н. Ненова; 13. Силвия С. Иванова; 14. Тодор З. Златев; 15. Фатме О. Нуретин.

            Преди започване на самото изслушване, председателят на комисията запозна членове й, че в срока по чл.68а, ал.2 от Закона за съдебната власт юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, не са представили в Общинския съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.

        По време на изслушването всеки един от кандидатите се представи пред комисията. Отговаряха на въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели - като мандатност, времева ангажираност, познания във връзка с организацията на работата на Районен съд Айтос.

       Всеки един от кандидатите за съдебни заседатели бе информиран, че на предстоящата сесия на Общинския съвет Айтос, неговата кандидатура ще бъде гласувана, а в последствие всички кандидатури ще бъдат изпратени до Окръжен съд Бургас, за окончателно произнасяне. След това предстои полагането на клетва пред общото събрание на съдиите при районния съд, мандатът им е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

           Кандидатите представиха и развиха пред комисията в устен вид мотивировката си индивидуално за избор и участие като съдебен заседател.

            Комисията констатира, че кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Айтос са мотивирани и с желание да изпълняват функциите на „съдебен заседател”.

            След публичното изслушване, комисията продължи работата си в закрито заседание, направи анализ и обсъди представянето на кандидатите.

            Комисията единодушно реши:

            1. Допуска да бъдат предложени за гласуване в Общински съвет Айтос кандидатите за съдебни заседатели: 1. Валентина Г. Анастасова; 2. Гюлюмсер К. Ахмед; 3. Дженка Д. Неделчева; 4. Димитрина И. Арнаудова; 5. Емилия Х. Захариева; 6. Ивелина Д. Костадинова; 7. Мая Д. Георгиева; 8. Недялко Д. Стоянов; 9. Николай Х. Димитров; 10. Нина Т. Алексиева; 11. Пенка К. Димитрова; 12. Петя Н. Ненова; 13. Силвия С. Иванова; 14. Тодор З. Златев; 15. Фатме О. Нуретин;

            2. Възлага на председателя на Временната комисия да изготви докладна записка с проект за решение за разглеждане в заседанието на ОбС за месец септември 2019 г., който да приеме решение, с което да предложи на Окръжен съд Бургас, да избере посочените лица за съдебни заседатели.

 

 

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ за провеждане

на процедурата по избор на съдебни заседатели

за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г.,

създадена с решение № 664/ 24.04.2019 г.,

протокол №44 на Общински съвет Айтос  

 

Председател:             Стоян Стоянов                     ............../п/..............

Членове:                    Андрей Андреев                  ............../п/..............

                                   Ружди Хасан                        ............../п/..............