Съобщение по чл.62 а, ал.1 от ЗВ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на „Механизация и борба с ерозията“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо съоръжение – Каптиран извор КИ „Борба с ерозията“ ООД – Айтос“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.12.44 по КККР на с.Тополица, общ. Айтос, област Бургас, собственост на „Механизация и борба с ерозията“ ООД

 

Дата: 13.01.2023 г.