Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 13, 14 и 15.05.2020г. от 18:00 до 10:00 часа, ЗП Валентин Николов Георгиев, ще извърши третиране на слънчоглед срещу вредител: широколистни плевели в масив: Карапелит Айтос - 750 дка, отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

Третирането ще се извърши с препарат Питон.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.