Съобщение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община  Айтос  приема предложения и становища относно представения проект  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

Предложенията на заинтересованите лица и организации могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос, или подадени на e-mail: aetos[email protected]abv.bg  в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.

 

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.