Съобщение - публикувано на 10.07.2019 г.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Айтос, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: aetos5@abv.bg  или в деловодството на Община Айтос.